Home / Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky

Výhra

Vyskúšanie umývacieho zariadenia Torrent 500 na 1 mesiac zadarmo.

Ako sa zúčastniť

Zúčastniť sa môžete od 15. 10. 2015 od 10.00 hodiny do 31. 12. 2016 do 12.00 hodiny.

Účastníkom súťaže môže byť iba podnikajúca osoba / spoločnosť (“účastník”) pôsobiaci a so sídlom v Slovenskej republike. Pre účely registrácie do súťaže a notifikácií o výhrach je vyžadované pripojenie k internetu. Registráciu do súťaže vykonáte na našich webových stránkach https://nch-cistenie-suciastok.sk/vyplnením svojho mena, názvu spoločnosti a emailu. Víťaz je žrebovaný každý pondelok o 10:00 hodine.

 

Zverejňovanie víťazov

Názov spoločnosti pre každý týždeň je zverejnený na webových stránkach https://nch-cistenie-suciastok.sk/ v záložke “Víťazi”.  Víťaz sa musí prihlásiť o svoju cenu v ten istý deň najneskôr do 18:00 na telefónnom čísle (0908 945 563). Pre kontrolu bude potreba oznámiť svoje meno a email uvedený v registrácii.

Víťazi nebudú upozornení automaticky. Je zodpovednosť výhercu skontrolovať webové stránky a nárokovať výhru na vyššie uvedenom telefónnom čísle. Výhru nemožno preplatiť alebo vymeniť za iné zľavy alebo iné služby.

 

Výhercovia

Je povinnosťou výhercu nárokovať výhru v lehote stanovenej v pravidlách súťaže. Pokiaľ výherca nenárokuje výhru v určenom období, stráca na výhru nárok a organizátor alebo usporiadateľ nebude ponúkať alternatívu alebo predlžovať čas pre jej nárokovanie.

Organizátor zverejní mená výhercov na svojich webových stránkach https://nch-cistenie-suciastok.sk/ v záložke “Výhercovia”.

Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedá za správnosť informácií pri vyplnení registrácie do súťaže.

Zmluvné podmienky

Organizátorom súťaže “ Vyskúšanie zariadenia Torrent 500 na 1 mesiac zadarmo“ (ďalej „Súťaž“) je spoločnosť NCH Slovakia s r. o. so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, (ďalej „Organizátor“).

Jeden účastník sa môže registrovať iba jedenkrát.

Fiktívne mená a emailové adresy budú organizátorom považované ako neplatné a budú zo súťaže vylúčené. Organizátor nepreberá zodpovednosť za registrácie stratené, oneskorené, poškodené alebo inak vadné vďaka technickej chybe.

 

Registrácia je dobrovoľná. Účastníci súťaže berú na vedomie a bez akýchkoľvek podmienok súhlasia, že v prípade výhry, organizátor a/alebo usporiadateľ zverejní, výhradne v súvislosti so súťažou, ich mená.

Účasťou v súťaži súťažiaci úplne a výslovne prijíma všetky pravidlá súťaže a takisto akceptuje, že Organizátor súťaže môže rozosielať emaily účastníkom súťaže s informáciami o svojich službách, reklamou a špeciálnych ponukách na emailovú adresu uvedenú pri registrácii do súťaže. Účastník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek.

Organizátor zaručuje, že spracovanie poskytnutých údajov úplne vyhovuje platným právnym predpisom. Organizátor musí účastníkom umožniť kedykoľvek požiadať o informácie o spracovaní ich osobných údajov, požiadať o odstránenie alebo opravu týchto údajov. Okrem toho má taktiež právo vzniesť námietky proti spracovaniu svojich osobných údajov. Účastník môže kedykoľvek požiadať o ukončenie účasti v súťaži alebo sa odhlásiť z odberu noviniek, reklamných ponúk atď. Vyššie uvedené môžu kedykoľvek urobiť písomne na emailovej adrese info@nch-cistenie-suciastok.sk

Organizátor ani prevádzkovateľ nepreberajú zodpovednosť za nedostatky / chyby pri registrácii (napr. chybný názov, adresa, chybné alebo fiktívne údaje, atď.) alebo za neprihlásenie, prípadne neskoré prihlásenie o výhru.

Organizátor a prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek externé napadnutie na webe  https://nch-cistenie-suciastok.sk/ alebo na hosťujúcich serveroch. Pokiaľ účastníci obdržia nevyžiadanú poštu z dôvodu útoku na webové stránky alebo servery, nenesie za tieto prípady organizátor ani prevádzkovateľ súťaže zodpovednosť.

Organizátor si vyhradzuje právo okamžite vylúčiť účastníka zo súťaže, pokiaľ organizátor zistí alebo má dôvodné podozrenie na akýkoľvek druh manipulácie (počítačovej), použitie hromadne vygenerovaných emailových adries alebo akékoľvek jednanie, ktoré nie je zlučiteľné alebo odporuje duchu organizovanej súťaže.

Osobné údaje predložené počas registrácie do súťaže nebudú odovzdané tretím stranám. Správca údajov musí záznamy okamžite odstrániť z databáze, pokiaľ sa účastník odhlási. Správca údajov nebude odovzdávať osobné údaje do zahraničia.

Databázu vzťahujúcu sa k súťaži možno zmeniť iba z domény https://nch-cistenie-suciastok.sk/ a prostredníctvom webového serveru. Akýkoľvek zásah do registrácie účastníkov, strojového kódu atď., za pomoci externých zariadení neprístupných súčastí webovej stránky, má za následok okamžitú diskvalifikáciu účastníka.

Pokiaľ účastník zavrie okno prehliadača počas zadávania údajov alebo dôjde k výpadku pripojenia (z akéhokoľvek dôvodu) s webom na servery, potom organizátor ani prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť za stratu dát.

Organizátor a prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť, ak dôjde nimi nekontrolovaným dôvodom k poruche webovej stránky, ktorá bude počas tejto doby čiastočne alebo plne nefunkčná; okamžite však podniknú všetky potrebné opatrenia, aby čo najrýchlejšie zistili a odstránili dôvod výpadku.

Organizátor má právo súťaž kedykoľvek zrušiť. Ďalej si organizátor vyhradzuje právo kedykoľvek z opodstatnených dôvodov zmeniť pravidlá súťaže.

Rozhodnutie organizátora sa použije v akejkoľvek spornej otázke ohľadne tejto súťaže a neobmedzujú zákonné práva účastníkov.

Podrobné informácie o súťaži môžete nájsť na webových stránkach súťaže https://nch-cistenie-suciastok.sk/. Účastníci si môžu takisto vyžiadať ďalšie informácie o súťaži, vrátane podrobných pravidiel súťaže, na emailovej adrese info@nch-cistenie-suciastok.sk

15.10.2015

Organizátor